Diabdis - Dzienniczek diabetyka screenshot 1
Diabdis - Dzienniczek diabetyka screenshot 2

Beschrijving van Diabdis - Dzienniczek diabetyka

Nowa aplikacja dla diabetyków - Diabdis. Dziennik cukrzyka daje szybki dostęp do wartości glikemii, a kalkulator pozwala na proste sprawdzenie m.in. wymienników węglowodanowych.

Diabdis to pierwsze w Polsce kompleksowe narzędzie, które ułatwia codzienne zarządzanie cukrzycą.

Nasza aplikacja pozwala Ci śledzić wahania glikemii, dodawać wartość spożytych posiłków i dawki insuliny.

Najważniejsze elementy aplikacji Diabdis to:
- rozbudowany dziennik glikemii
- kalkulator dla diabetyków;
- czat ze specjalistami.

Rozbudowany dziennik glikemii
Masz dość zapisywania pomiarów w papierowym dzienniczku glikemii? Rozbudowany dziennik glikemii w aplikacji Diabdis jest dla niego idealną alternatywą. Szybko dodasz w nim wynik pomiaru cukru, oznaczysz kiedy był wykonany (przed posiłkiem/po posiłku), a także dopiszesz notatkę.
Ponadto personalizacja prawidłowego zakresu glikemii pozwala na odpowiednie opisanie pomiaru jako hipo lub hiperglikemię.

W dzienniczku możesz zapisać też wszystkie spożyte przez Ciebie posiłki, wraz z obliczoną wartością wymienników węglowodanowych, a także dodasz przyjętą dawkę insuliny.

Aplikacja daje też możliwość zapisania aktywności fizycznej. Opisujesz czas ćwiczeń, a następnie z rozwijanej listy wybierasz (lub wyszukujesz) rodzaj wykonanego ćwiczenia. Nasza lista aktywności została dopasowana do potrzeb naszych użytkowników. Znajdziesz na niej nawet wchodzenie po schodach, padel, czy canicross.

Każdą z tych aktywności/zdarzeń możesz zapisać osobno lub połączyć z pomiarem glikemii.

W zakładce dzienniczek możesz też wygenerować raport PDF ze wszystkimi wynikami i pokazać go swojemu lekarzowi podczas wizyty kontrolnej.

Pomyliłeś się? Wpisałeś złą datę lub wartość? Nic nie szkodzi! Każde zdarzenie dodane do aplikacji możesz usunąć lub edytować.

Podsumowanie funkcji:
- dodawanie pomiaru glikemii
- zapisywanie dawki insuliny oraz jej oznaczenie
- dodawanie spożytych posiłków
- dodawanie aktywności fizycznej
- zapisywanie notatek
- możliwość edycji każdego dodanego zdarzenia
- łączenie zdarzeń
- personalizowanie zakresów prawidłowej glikemii
- generowanie raportu PDF

Kalkulator dla diabetyków
Liczenie wymienników może być jeszcze łatwiejsze! W naszym kalkulatorze znajdziesz przeliczone WW, WBT, kalorie oraz wartości odżywcze dla prawie 2 tysięcy produktów spożywczych (których ciągle przybywa). Wystarczy, że wpiszesz produkt w wyszukiwarkę, następnie wybierzesz spożytą porcję lub wagę produktu i dodasz go do swojego talerza lub dzienniczka glikemii.

W kalkulatorze nie ma Twojego produktu? Kliknij w opcję “dodaj produkt”. Otrzymamy Twoją sugestię i dodamy artykuł, tak szybko jak to możliwe.

Czat ze specjalistami
W zakładce “wiadomości” możesz w dowolnym momencie napisać do naszych konsultantów. Udzielą Ci informacji na temat funkcjonowania programu Diabdis oraz samej aplikacji. Możesz też zgłosić im informacje o błędach, które zauważyłeś w aplikacji.
Ponadto do Twojej dyspozycji pozostaje szereg specjalistów, którzy chętnie odpowiedzą na Twoje pytania:
edukator cukrzycowy - udzieli Ci szybkich i konkretnych wskazówek co jeść, w jakich ilościach i jak często.;
diabetolog - opowie Ci wszystko o Twojej chorobie, pomoże dobrać dawkę insuliny;
dietetyk - ułoży dla Ciebie odpowiednią dietę cukrzycową;
psycholog - wesprze w walce z cukrzycą i pomoże zrozumieć siebie;
farmaceuta - dokona przeglądu lekowego oraz doradzi, w jaki sposób przyjmować leki;
trener personalny - doradzi jakie ćwiczenia możesz bezpiecznie wykonywać przy cukrzycy oraz w jakich częstotliwościach.

Diabdis jest podmiotem medycznym

Przed rozpoczęciem korzystania z aplikacji konieczne jest założenie konta. Przy użyciu tego samego konta możesz zalogować się na platformę portal.diabdis.pl

Aby korzystać z aplikacji na smartwatch'a konieczna jest instalacja aplikacji na telefonie.

Chcesz pomóc nam udoskonalić aplikację? Napisz do nas!
pomoc@diabdis.com
https://www.facebook.com/diabdis/
New application for diabetics - Diabdis. Official diabetic gives you quick access to glucose levels, and converter allows easy checking, among others, carbohydrate exchangers.

Diabdis Poland's first comprehensive tool that simplifies the daily management of diabetes.

Our application allows you to follow fluctuations of glucose consumed added value of food and insulin dose.

Key elements Diabdis applications are:
- enhanced glucose diary
- calculator for diabetics;
- chat with experts.

Extensive daily glycemic
Tired of saving measurements in a paper diary blood glucose? Enhanced glucose diary application Diabdis is the ideal alternative for him. Quickly you add to the result of the measurement of sugar, when you mark was made (before meals / after a meal), and will add a note.
Furthermore, personalization of the normal range of blood glucose allows adequate to describe the measurement as hypo- or hyperglycemia.

The diary can also save all your meals consumed, along with the calculated value of carbohydrate exchangers, and also add approved dose of insulin.

The application also provides the ability to save physical activity. You describe exercise time, and then choose from the drop down list (or searching) the type of exercise performed. Our list of activities has been adapted to the needs of our users. There you'll find even climbing stairs, paddle, or canicross.

Each of these activities / events can be saved separately or combine with the measurement of blood glucose.

On the diary you can generate a PDF report with all the results and show it to your doctor during the visit.

You make a mistake? You have entered the wrong date or value? No worries! Each event added to the application, you can delete or edit.

Summary of Features:
- adding blood glucose
- storing a dose of insulin and its designation
- adding consumed meals
- adding physical activity
- writing notes
- added ability to edit each event
- linking events
- normal blood glucose ranges personalize
- Generate PDF report

Calculator for diabetics
Counting exchangers can be even easier! In our calculator you will find the converted WW, WBT, calories and nutrients for nearly 2,000 food items (which ever comes). Just type in the search product, then choose the consumed portion or the weight of the product and add it to your plate or glucose diary.

The calculator does not have your product? Click the "add product". We received your suggestion and add the article as soon as possible.

Chat with the experts
In the "news" you can always write to our consultants. They provide you with information on the program and the application itself Diabdis. You can also report the information about errors that you have noticed in the application.
In addition, at your disposal is a number of professionals who will answer your questions:
diabetic educator - they give you quick and concrete tips on what to eat, in what quantities and how often .;
diabetologist - will tell you all about your disease, will help you choose your insulin dose
dietician - will work for you adequate diabetic diet;
psychologist - support in the fight against diabetes and help to understand each other;
pharmacist - drug will review and advise on how to take medication;
personal trainer - you advise what exercises you can safely exercise in diabetes and in what frequencies.

Diabdis is the subject of medical

Before using the application, it is necessary to create an account. Using the same account, you can log on to the platform portal.diabdis.pl

To use the smartwatch'a must install the application on your phone.

You want to help us improve the application? Write to us!
pomoc@diabdis.com
https://www.facebook.com/diabdis/

Nowa aplikacja dla diabetyków - Diabdis. Dziennik cukrzyka daje szybki dostęp do wartości glikemii, a kalkulator pozwala na proste sprawdzenie m.in. wymienników węglowodanowych.

Diabdis to pierwsze w Polsce kompleksowe narzędzie, które ułatwia codzienne zarządzanie cukrzycą.

Nasza aplikacja pozwala Ci śledzić wahania glikemii, dodawać wartość spożytych posiłków i dawki insuliny.

Najważniejsze elementy aplikacji Diabdis to:
- rozbudowany dziennik glikemii
- kalkulator dla diabetyków;
- czat ze specjalistami.

Rozbudowany dziennik glikemii
Masz dość zapisywania pomiarów w papierowym dzienniczku glikemii? Rozbudowany dziennik glikemii w aplikacji Diabdis jest dla niego idealną alternatywą. Szybko dodasz w nim wynik pomiaru cukru, oznaczysz kiedy był wykonany (przed posiłkiem/po posiłku), a także dopiszesz notatkę.
Ponadto personalizacja prawidłowego zakresu glikemii pozwala na odpowiednie opisanie pomiaru jako hipo lub hiperglikemię.

W dzienniczku możesz zapisać też wszystkie spożyte przez Ciebie posiłki, wraz z obliczoną wartością wymienników węglowodanowych, a także dodasz przyjętą dawkę insuliny.

Aplikacja daje też możliwość zapisania aktywności fizycznej. Opisujesz czas ćwiczeń, a następnie z rozwijanej listy wybierasz (lub wyszukujesz) rodzaj wykonanego ćwiczenia. Nasza lista aktywności została dopasowana do potrzeb naszych użytkowników. Znajdziesz na niej nawet wchodzenie po schodach, padel, czy canicross.

Każdą z tych aktywności/zdarzeń możesz zapisać osobno lub połączyć z pomiarem glikemii.

W zakładce dzienniczek możesz też wygenerować raport PDF ze wszystkimi wynikami i pokazać go swojemu lekarzowi podczas wizyty kontrolnej.

Pomyliłeś się? Wpisałeś złą datę lub wartość? Nic nie szkodzi! Każde zdarzenie dodane do aplikacji możesz usunąć lub edytować.

Podsumowanie funkcji:
- dodawanie pomiaru glikemii
- zapisywanie dawki insuliny oraz jej oznaczenie
- dodawanie spożytych posiłków
- dodawanie aktywności fizycznej
- zapisywanie notatek
- możliwość edycji każdego dodanego zdarzenia
- łączenie zdarzeń
- personalizowanie zakresów prawidłowej glikemii
- generowanie raportu PDF

Kalkulator dla diabetyków
Liczenie wymienników może być jeszcze łatwiejsze! W naszym kalkulatorze znajdziesz przeliczone WW, WBT, kalorie oraz wartości odżywcze dla prawie 2 tysięcy produktów spożywczych (których ciągle przybywa). Wystarczy, że wpiszesz produkt w wyszukiwarkę, następnie wybierzesz spożytą porcję lub wagę produktu i dodasz go do swojego talerza lub dzienniczka glikemii.

W kalkulatorze nie ma Twojego produktu? Kliknij w opcję “dodaj produkt”. Otrzymamy Twoją sugestię i dodamy artykuł, tak szybko jak to możliwe.

Czat ze specjalistami
W zakładce “wiadomości” możesz w dowolnym momencie napisać do naszych konsultantów. Udzielą Ci informacji na temat funkcjonowania programu Diabdis oraz samej aplikacji. Możesz też zgłosić im informacje o błędach, które zauważyłeś w aplikacji.
Ponadto do Twojej dyspozycji pozostaje szereg specjalistów, którzy chętnie odpowiedzą na Twoje pytania:
edukator cukrzycowy - udzieli Ci szybkich i konkretnych wskazówek co jeść, w jakich ilościach i jak często.;
diabetolog - opowie Ci wszystko o Twojej chorobie, pomoże dobrać dawkę insuliny;
dietetyk - ułoży dla Ciebie odpowiednią dietę cukrzycową;
psycholog - wesprze w walce z cukrzycą i pomoże zrozumieć siebie;
farmaceuta - dokona przeglądu lekowego oraz doradzi, w jaki sposób przyjmować leki;
trener personalny - doradzi jakie ćwiczenia możesz bezpiecznie wykonywać przy cukrzycy oraz w jakich częstotliwościach.

Diabdis jest podmiotem medycznym

Przed rozpoczęciem korzystania z aplikacji konieczne jest założenie konta. Przy użyciu tego samego konta możesz zalogować się na platformę portal.diabdis.pl

Aby korzystać z aplikacji na smartwatch'a konieczna jest instalacja aplikacji na telefonie.

Chcesz pomóc nam udoskonalić aplikację? Napisz do nas!
pomoc@diabdis.com
https://www.facebook.com/diabdis/

Meer lezen
#

Goede app gegarandeerd

Deze app heeft de beveiligingstest voor virussen, malware en andere schadelijke aanvallen doorstaan en bevat geen enkele bedreiging.

Gebruikersbeoordeling

0
0
50
40
30
20
10

Reviews van gebruikers

APK-informatie - Diabdis - Dzienniczek diabetyka

  • APK-versie
    2.17.1
  • Android-compatibiliteit
    4.4 - 4.4.4+ (KitKat)
  • Ontwikkelaar
    Diabdis